מדיניות הפרטיות

1. כללי
עמותת יוזמות עתיד ע”ר 580602258 (להלן: “העמותה” ו/או “אנחנו”) מסורה להגנת הפרטיות של המבקרים באתר האינטרנט שלה. מדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות”) מתארת באיזה אופן המידע נאסף, השימוש שהעמותה עושה במידע ואילו אמצעים העמותה נוקטת על מנת להגן על המידע ועל פרטיותם של המשתמשים. אנא קרא/י בעיון את מדיניות הפרטיות המפורטת מטה.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לנשים וגברים כאחד/ת.

2. מדיניות זו חלה על המידע שאנו אוספים:
באתר האינטרנט שלנו – yozmotatid.org.il (“האתר”).
בדואר אלקטרוני, טקסט ומסרים אלקטרוניים אחרים בינך לבין האתר.
מצדדים שלישיים, בין אם הם שותפים או ספקים.

3. המידע שאתה מספק לנו
כאשר אתה משתמש או מתעניין במוצרים ובשירותים (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש של האתר) שלנו לרבות באמצעות האתר, נאסוף את המידע שתספק לנו על פי שיקול דעתך, לבות מידע אישי. המידע האישי שאנו אוספים עשוי לכלול פרטים ליצירת קשר כגון שמך, כתובת דואר אלקטרוני, מספר הטלפון, כתובת, , מקצוע, אופי התקשורת ומידע אישי נוסף. לידיעתך, אין לך כל התחייבות משפטית למסור לנו מידע אישי, והגשת מידע זה כפופה אך ורק לשיקול דעתך הבלעדי ולהסכמתך. עם זאת, אם לא תספק לנו את המידע האישי הנדרש, ייתכן שלא נוכל לספק לך את המידע / השירותים שאתה מבקש.

4. מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי
כאשר אתה מבקר באתר שלנו, אנו או ספקי השירות שלנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי מידע מסוים, כגון כתובות פרוטוקול האינטרנט (IP), ספק שירותי האינטרנט, שרת הדומיין, סוג המחשב, סוג הדפדפן ושפתו, ולצאת מהדפים וכתובות האתרים וכמות הזמן המושקע בדפים מסוימים. לידיעתך, אין לנו שום סמכות משפטית לאכוף את ספקי שירותי האינטרנט שהקצו את כתובות פרוטוקול האינטרנט שלך (IP) המשמשות בגישה שלך לאתר, כדי לספק לנו את פרטי הזיהוי שלך. המידע שנאסף הנ”ל אינו חושף בהכרח את זהותך באופן ישיר, אלא תחת תחומי שיפוט מסוימים החלים על חוקי הגנת המידע, מידע זה עשוי להיחשב כמידע אישי.

בנוסף, העמותה רשאית להתקשר עם ספקי שירות חיצוניים בכדי: (א) לעקוב ולנתח הן את השימוש והן את המידע הסטטיסטי של נפח האינטראקציה שלנו; (ב) לשפר את חוויית המשתמשים באתר שלנו; וכן (ג) לספק פרסמים מקוונים ממוקדים ושיווק, בהתאם לחוק החל; למטרות האמורות, אנו וספקי השירותים שלנו, אוספים באופן אוטומטי מידע בנוגע לשימוש באתר, לרבות באמצעות שימוש במזהי פעילויות באתר, בעוגיות, בתגי JavaScript ובטכנולוגיות אחרות, כולל כאלה שמוצבות במחשב שלך בעת ביקור באתר שלנו.

5. שימוש במידע
השימוש במידע על ידי העמותה עשוי לשמש, בין היתר, בכדי:
>>לספק למשתמש שירותים המבוקשים על ידו;
>>לבצע עסקאות תשלום באמצעות מידע לחיוב המסופק על ידי המשתמש. מובהר כי תרומה באשראי תאה כפופה לתנאי השירות ומדיניות הפרטיות של ספק הסליקה האינטרנטי כפי שמופיע בעמוד התרומות באתר;
>>לשלוח למשתמשים מידע הקשור לעמותה או לשירותיה;
>>דיוור הודעות שירות;
>>לענות על שאלות המשתמשים וספק למשתמשים מידע בנוגע לשירותים;
>>לספק חוויה אישית וליישם העדפות המשתמשים;
>>להציע למשתמשים שירותים נוספים אשר עשויים לעניין אותו;
>>לספק למשתמשים תוכן שיווקי (בהתאם לחוק החל)

העמותה תמנע, ככל האפשר, מהעברת מידע אישי על המשתמשים לצדדים שלישיים (ככל שמידע ופרטים אלה מזהים את משתמש האתר באופן אישי), אלא במקרים שלהלן:
>>לספקי שירותים חיצוניים כמופרט בסעיף 4 מעלה.
>>כאשר המידע אודות משתמש האתר מפורסם על ידי המשתמש ביוזמתו באופן פומבי.
>>באם העמותה תמצא, כי פעולותיו של משתמש מפרות את תנאי השימוש ו/או במידה וימצא, כי פעולות משתמש מנוגדות לדין ו/או בגדר תרמית ו/או מהוות ניסיון לבצע פעולות כאלה, תהא העמותה רשאית למסור כל מידע לפי הנדרש לרשויות החוק המתאימות.
>>אם יתקבל בידי העמותה ו/או למי מטעמה צו שיפוטי המורה על מסירת המידע כאמור לצד שלישי.
>>אם נדרש על פי חוק כדי למנוע, לחקור או לנקוט פעולה בנוגע לפעולות בלתי חוקיות או בתגובה לתהליכים משפטיים, צווי בית משפט, או לבסס או לממש זכויות משפטיות של העמותה בתביעות משפטיות כלפיה.
>>בכל מקרה שהעמותה תסבור, כי יש במסירת המידע כדי למנוע נזק לגוף ו/או לרכוש מכל מן וסוג שהוא.
>>במידה והעמותה תעביר את פעילותה ו/או תתמזג עם גוף אחר, תהא זכאית העמותה להעביר ו/או להעתיק את מלוא המידע שנאגר באתר למוסד אחר, ולפי שיקול דעתה. כן תהא זכאית העמותה להעביר ו/או להעתיק למוסד החדש כל מידע אישי וסטטיסטי אודות משתמשי האתר, ובלבד שהמוסד החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

6. אבטחה
העמותה עושה מאמצים על מנת לשמור על המידע שנמסר לה על ידי משתמשי האתר, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיות משתמשי האתר. עם זאת, על אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי העמותה ו/או מי מטעמה, הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, העמותה אינה מתחייבת כי שירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או למידע המצוי ו/או שהוזן באתר העמותה.

אנו עוקבים אחר תקני התעשייה המקובלים כדי להגן על המידע האישי מפני אובדן, שימוש לרעה וגישה לא מורשית, גילוי, גניבה או הרס. עם זאת, בשל אופיו של תקשורת אינטרנט וטכנולוגיות מתפתחות, כניסה או שימוש לא מורשים, חומרה או כשל תוכנה וגורמים אחרים, איננו יכולים להבטיח את הביטחון המוחלט של המידע האישי או שהמידע האישי יהיה חסין מפני כל עוול, תקלות , יירוט בלתי חוקי או גישה.

7. זכויות הפרטיות
העמותה תפעל לשמור על כל הזכויות להן אתה זכאי בהתאם לכל חוקי הפרטיות החלים עליך ותנקוט מאמצים סבירים לתמיכה בזכויות הפרטיות, לרבות: (א) הזכות לדעת אילו פרטים אישיים אנו מחזיקים אודותיך, היכן אנו מעבדים אותו ואת הזכות לגשת למידע זה; (ב) הזכות לקבל כל מידע אישי שאנו מחזיקים בגינך, לתקנו, ו/או להשלימו; (ג) הזכות למחוק את הפרטים האישיים שלך; אנו נבדוק את בקשתך ונשתמש בשיקול דעתנו, בהתאם להוראות החוק החל, על מנת לקבל החלטה לגבי בקשתך. זכות זו תחול רק בנסיבות מסוימות, כגון שהנתונים האישיים שלך אינם נחוצים עוד ביחס למטרות שלשמן גיבשנו אותה או שתסיר את הסכמתנו לעבד אותה; (ד) להתנגד או להגביל את העיבוד של המידע האישי שלך אם אתה מתחרים על הדיוק שלה, זה היה מעובד באופן לא חוקי או שאנחנו כבר לא צריך את המידע האישי למטרות עיבוד שלנו; (ה) הזכות לבטל את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך. זכות זו לא תשפיע על חוקיות עיבוד המידע טרם מחיקתו; (ו) את הזכות לקבל את המידע האישי שלך מאתנו בפורמט נגיש וקריא; (ז) הזכות להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר.

אם ברצונכם לממש את הזכויות הנ”ל, אנא פנו ל *2074 כדי שנוכל לשקול את בקשתכם בתום לב, בהתאם לחוק החל.

8. שינויים במדיניות פרטיות זו
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת. במקרה זה, נודיע לך על שינויים או שינויים כאמור על ידי פרסום הודעה באתר שלנו או בשירותים שלנו, ושינויים אלו ייכנסו לתוקף תוך 30 יום ממועד פרסומם באתר, ובלבד שאם נצטרך להתאים את המדיניות לדרישות החוק, המדיניות החדשה תיכנס לתוקף באופן מידי או כנדרש בדרישות החוק הרלוונטיות.

אתה תהיה רשאי להחליט אם ברצונך להמשיך להשתמש באתר ו / או בשירותים במסגרת מדיניות הפרטיות המתוקנת. עם זאת, שים לב, המשך השימוש שלך בשירותים יציין את הסכמתך למדיניות הפרטיות המתוקנת.

המשתמש יכול לבטל את הרשמתו לשירות ו/או להודעות השירות בכל עת על ידי שליחת מייל ל – [email protected]. המשתמש מכיר ומסכים לכך שבביטול הרשמה לשירות ו/או הודעות שירות, המשתמש יישא באחריות המלאה להשלכות, במישרין או בעקיפין, הנובעות מאי-ידיעה על הישרות ו/או תוכן הודעות השירות במועד.

לבירורים ושאלות, ניתן ליצור קשר עם העמותה בדרכים הבאות:

כתובת: רחוב טשרניחובסקי 3, רמלה 7244402

טלפון: 050-7814416

כתובת דואר אלקטרוני: [email protected]