Small Bussines

עוסק פטור בישראל (אשר מכונה גם עוסק זעיר) הינו עוסק אשר אינו חייב בגביית מע”מ מלקוחותיו, אך גם אינו זכאי בקיזוז המע”מ על הוצאותיו.

עוסק זה מדווח אחת לשנה לרשות המע”מ.

לפי רשות המסים בישראל, נכון לשנת 2016, עוסק פטור, או עוסק זעיר, הינו עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי אינו עולה על סכום של 99,006 ₪.

חשוב לזכור כי הפטור של העוסק הפטור או העוסק הזעיר הינו לעניין מע”מ בלבד, והוא אינו פטור ממס הכנסה וביטוח לאומי (למעט חריגים).

 

כיצד נרשמים כעוסק פטור או עוסק זעיר?

  • פתיחת תיק עוסק פטור במע”מ וקבלת מספר עוסק פטור שהוא מספר תעודת הזהות שלך
  • פתיחת תיק עצמאי ברשות המסים בישראל
  • פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומר

 

עוסק פטור, או עוסק זעיר, מוציא קבלה בלבד ללקוחותיו בעת קבלת התשלום (ולא חשבונית מס). יש להקפיד להוציא קבלות רק לאחר קבלת התשלום, ולא לפני.

 

עוסק פטור ועוסק זעיר

עוסק פטור ועוסק זעיר

*הפנייה באתר מיועדת לגברים ונשים כאחד *Referral on the site is intended for both men and women